تأملی بر سیر تطوری حکما و حکمت متعالیه
58 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ر فصل اول کتاب به مکتب شیراز و پیشینه و پسینه آن اشاره کرده و به معرفی شخصیت صدرالمتألهین به عنوان چهره شاخص این مکتب پرداخته است. در فصل دوم، تفکر صدرالمتألهین در سیر تطور تاریخی به اجمال بررسی شده و به نحوه رویکردهای اهل علم به جریان حکمت متعالیه اشاره شده و مقاطع تاریخی در سیر تطور حکمت متعالیه مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم کتاب به معرفی تعدادی از آرای محوری حکمت متعالیه اختصاص یافته است ودر فصل چهارم، نحوه رویکرد اندیشمندان با این آرا و یا برخی از آن مورد توجه واقع شده است. شایان ذکر است که در این فصل پس از هر متفکر، منبع شناسی وی آمده است.