رؤیت حق تعالی در نظرگاه علامه طباطبایی (با تکیه بر تفسیر المیزان)
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مسألۀ رؤیت پذیری خداوند دارای سابقه‌ای طولانی در میان ملل و نحل می باشد و در جهان اسلام، اقوال متعددی از سوی اندیشمندان در این زمینه ابراز شده است. عده ای بر رویت بصری حکم نمودند و عده ای دیگر عدم رویت بصری خداوند شده و در صدد توجیه آیات و روایات دال بر رویت برآمدند؛ عده ای سعی در حفظ ظاهر آیات و روایات کذایی نموده و سخن از عدم انحصار رویت در رویت بصری به میان آوردند و عده ای دیگر دست از ظاهر قرآن برداشته و به تأویل و توجیه آیات و روایات پرداختند. مرحوم علامه طباطبایی، مطابقات با روایات، رؤیت قلبى خداوند را می پذیرد امّا از آنجایی که خداوند از جسمیّت و لوازم آن منزّه است، رویت بصری خداوند را مردود می داند، در نظر ایشان رویت قلبی خداوند، به معنای علم حضوری به حضرتش می باشد، نه به معنای علم حصولی.