جنبه های قدسی طبیعت در حکمت متعالیه و رابطه آنها با فطرت بشری
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتقاد به حکمت الهی حتّی،علوم طبیعی و زمینی را که در پرتو استنباط از متون دینی پدید آمده و با آنها بطور قطع مطابق باشد از تقدّسی دینی و آسمانی بهره‏ور می‏گرداند، لذا برای حفظ تقدس طبیعت و حیات در آن، باید دیدگاه حکمای الهی را درباره جنبه های قدسی طبیعت،به عنوان معرفتی مشروع احیا کرد، و از طرق گوناگون تلاش برای جهان شمول نمودن آن نمود که یکی از آن راهها، بهره گیری از فطرت واحدیست که مشترک در میان تمامی انسانهاست،زیرا نه از خصوصیت اقلیمی نشئت گرفته، تا با تغییر آن دگرگون گردد و نه در زمانه مخصوص محصور است تا با گذشت آن سپری شود و نه در معرض حوادث دیگر واقع می‏شود تا با تحول رخدادها فرسوده گردد، بلکه همچنان مشرف بر هر زمین و محیط بر هر زمان و حاکم بر هر سنت و رسم قومی و نژادی و مانند آن است. لذا می توانیم در کنار نظریه دین و قداست بخشی طبیعت،نظریه فطرت و قداست بخشی طبیعت را مطرح نموده و در کنار بازشناسی آرای ادیان مختلف و سنن قومی و نژادی متنوع،به فطرت که اصل مشترک در میان انسانهاست رجوع نمود و از طریق آن به طبیعت قداست بخشید و به تعبیر صحیح تر از جنبه های قدسی طبیعت، پرده افکند.