پیشینه ی مسأله اتحاد عاقل و معقول تا زمان صدرالمتألهین
50 بازدید
محل نشر: تاریخ فلسفه، شماره 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جوانه‌هاى نخستین‌ مسأله‌ اتحاد عاقل و معقول را در فلسفه افلاطون‌ و ارسطو دیده می شود و در فلسفه فلوطین‌ و مکتب‌ نوافلاطونى‌ و پیروان‌ آن‌ به صورت روشن تر بیان شده است، در میان‌ اندیشمندان جهان اسلام‌ نیز، این‌ مسأله‌ مطرح‌ و به‌ آن‌ پرداخته‌ شد و هواداران و مخالفانی پیدا نمود و می توان گفت کمال شکوفایی خود را در حکمت متعالیه یافته است.